Gebruikerslogin

Nieuwe verbeteringen recreatie en natuur Turfroute

afbeelding van raimond
Story topic: 

Turfroute gezien vanuit de Drentse HoofdvaartAan de historische Turfroute starten in oktober 2015 nieuwe werkzaamheden. In het kader van Het Friese Merenproject maakt provincie Fryslân het traject tussen sluis I en sluis III van de Tsjonger geschikt voor boten met een diepgang van 1,30 meter. Tegelijkertijd verbetert Wetterskip Fryslân de waterkwaliteit door de aanleg van natte natuurvriendelijke oevers langs de zuidkant van de Tjonger. Daarnaast wordt de nevengeul aan de noordzijde verbreed en voorzien van vispassages en worden de historische meanders hersteld. Ook tussen Oosterwolde en Gorredijk, langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart, vinden maatregelen plaats die ten goede komen aan de vaarrecreatie.

Door tussen sluis I en sluis III (middenloop Tsjonger) te baggeren, ontstaat op dit deel een diepte van 1,50 meter bij (waar mogelijk) 11 meter bodembreedte. Dit maakt het water geschikt voor boten uit de DM-klasse, die een diepgang hebben van 1,30 meter. Daarnaast worden slechte oeverconstructies vervangen..

Natuurvriendelijke oevers en herstel meanders

Als onderdeel van de werkzaamheden aan de middenloop Tsjonger houdt Wetterskip Fryslân zich bezig met haar opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen, verbetert zij hier de waterkwaliteit en de ecologie. In totaal wordt er 5 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarbij komt een grote hoeveelheid grond vrij, die ergens anders een nuttige bestemming kan krijgen. Bovendien werkt Wetterskip Fryslân aan het herstel van meanders en nevengeulen. De bestaande nevengeul ten noorden van de Tjonger wordt verbreed en krijgt vispassages.

Ook worden de historische meanders ten noorden van de Tjonger hersteld. Ze worden gebaggerd, voorzien van flauwe taluds en verbonden met de Tjonger. Zo ontstaat er weer stroming in het watersysteem.

Kanosteiger en brug

Ook tussen Oosterwolde en Gorredijk, langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart, vinden werkzaamheden plaats. Dit traject krijgt dezelfde diepte als de middenloop Tsjonger. Daarnaast wordt een aantal knelpunten aangepakt. Zo wil de provincie ook hier zorgen voor een veiligere vaarroute en een toegang voor grotere boten. Bij Donkerbroek wordt binnenkort gestart met de aanleg van een kanosteiger en een fiets- en voetgangersbrug. Langs de gronden ten noorden en zuiden van het dorp komt nieuwe oeverbescherming. Dit laatste geldt eveneens voor de oevers bij Hemrik, waar zo'n 900 meter aan walbeschoeiing met stortsteen wordt aangebracht. Het zijn de eerste maatregelen van een reeks die gepland staat voor de periode 2015-2017.

Gebiedsontwikkeling N381

Het opwaarderen van de Turfroute maakt deel uit van Het Friese Merenproject van provincie Fryslân. Naast Wetterskip Fryslân en Recreatieschap De Marrekrite werkt zij hierbij samen met gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. In 2013 is er al veel werk verricht op een ander deel van de Opsterlânske Kompanjonsfeart, namelijk het traject van Oosterwolde tot de Drentse grens. De nieuwe investeringen in de vaarroute komen voort uit het Gebiedsontwikkelingsproject N381 van de provincie. Doordat een aantal maatregelen van dit project niet doorgaat, is daar financiële ruimte ontstaan. Dit geld komt nu ten goede aan de Turfroute.

Bron: Friesemeren.nl